Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

Ruszył konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich!

Prezydent Poznania ogłasza konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich. Osoba wyłoniona w konkursie może zostać powołana na to stanowisko na okres od 3 do 7 lat. Obecnie dyrektorem Biblioteki jest Anna Gruszecka, która szefuje tej instytucji od 2014 roku. Zakończenia kadencji dotychczasowej dyrektor Biblioteki nastąpi 31 sierpnia.

. - grafika artykułu
Biblioteka Raczyńskich, fot. Poznan Film Commission

Kandydatki lub kandydaci, którzy zdecydują się przystąpić do konkursu muszą spełniać następujące kryteria:

- wykształcenie wyższe magisterskie;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą lub nauką;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą;

- znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

- znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Biblioteki Raczyńskich oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe to ukończone studia wyższe z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, znajomość tematyki związanej z informatycznymi systemami zarządzania biblioteką oraz problematyki dotyczącej funkcjonowania biblioteki jako interdyscyplinarnego i multimedialnego centrum kultury i wiedzy. Przydatne w procesie rekrutacji może okazać się również doświadczenie w prowadzeniu działalności bibliotecznej lub ośrodków/centrów kultury i znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu bibliotecznym bądź w podmiotach zajmujących się książką lub promujących czytelnictwo, a także doświadczenie w opracowywaniu lub organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji bibliotecznej lub kulturalnej oraz w pozyskiwaniu środków na te projekty, znajomość przynajmniej jednego języka obcego, ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania czy ukończone podyplomowe studia menadżera kultury.

Oferty składane przez kandydatki lub kandydatów muszą zawierać m.in.:

- podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich;

- kwestionariusz osobowy;

- życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/naukowych itp.) wraz z ewentualnymi rekomendacjami (do 10 stron A4);

- pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczyńskich (zwany dalej programem funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczyńskich) na okres minimum 4 lat (do 10 stron A4).

Więcej szczegółów na temat wymaganych dokumentów tutaj.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. Wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2022 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: "Konkurs na Kandydatkę/Kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Raczyńskich", z dopiskiem "Nie otwierać", a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy polegać będzie na sprawdzeniu ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatek/kandydatów, drugi to rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów uczestniczki/uczestnicy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku konkursu - protokoły z posiedzenia Komisji konkursowej zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca tego roku.

oprac. red.

Załączniki