Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

Konkurs na dyrektora Biblioteki Raczyńskich - znamy kandydatów

Znamy nazwiska kandydatek i kandydatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu na dyrektora Biblioteki Raczyńskich. Osoba, która otrzyma rekomendację komisji konkursowej, może zostać powołana przez Prezydenta Miasta Poznania na to stanowisko na okres od 3 do 7 lat. Obecnie szefową biblioteki jest Anna Gruszecka. Zakończenia drugiej kadencji dotychczasowej dyrektor nastąpi 31 sierpnia.

. - grafika artykułu
Biblioteka Raczyńskich, fot. Grzegorz Dembiński

Łącznie do konkursu przysłano 8 ofert. Komisji ds. wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich dopuściła do II etapu 6 zgłoszeń, które spełniły wymogi formalne. Wyniki konkursu poznamy do końca lipca. 

Do drugiego etapu postępowania konkursowego zakwalifikowani zostali: 

  • Agnieszka Borkiewicz,
  • Katarzyna Kamińska,
  • Damian Kruczkowski,
  • Grażyna Piskorz,
  • Piotr Pokora,
  • Mariusz Wróbel.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu postępowania konkursowego musiały złożyć: podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich, kwestionariusz osobowy, życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów wraz z ewentualnymi rekomendacjami, a także pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczyńskich na okres minimum 4 lat.

Kandydaci i kandydatki, którzy zdecydowali się wysłać swoje zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu musieli spełnić szereg kryteriów: posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą lub nauką. Co więcej, przynajmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą.

Osoby kandydujące na stanowisko dyrektorskie powinny ponadto znać prawo regulujące funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasady organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, zagadnienia dotyczące pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej. Kandydaci musieli też wykazać się znajomością problematyki będącej przedmiotem działalności Biblioteki Raczyńskich oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe to ukończone studia wyższe z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, znajomość tematyki związanej z informatycznymi systemami zarządzania biblioteką oraz problematyki dotyczącej funkcjonowania biblioteki jako interdyscyplinarnego i multimedialnego centrum kultury i wiedzy. Przydatne w procesie rekrutacji może okazać się również doświadczenie w prowadzeniu działalności bibliotecznej lub ośrodków/centrów kultury i znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu bibliotecznym bądź w podmiotach zajmujących się książką lub promujących czytelnictwo, a także doświadczenie w opracowywaniu lub organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji bibliotecznej lub kulturalnej oraz w pozyskiwaniu środków na te projekty, znajomość przynajmniej jednego języka obcego, ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania czy ukończone podyplomowe studia menedżera kultury.

oprac. JZ