Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

2020

Decyzją z dnia 29 kwietnia 2020 roku Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego stypendia dla młodych twórców środowiska artystycznego  w 2020 roku otrzymują:

Miłosz Cirocki (muzyka i animacja kultury)

za twórcze przekraczanie granic gatunków muzycznych, efektywną działalność w wielu różnorodnych zespołach oraz aktywność na polu animacji kulturalnej, w tym o wymiarze charytatywnym;

Dominika Czerniak - Chojnacka (sztuki wizualne)

za wyjątkowe osiągnięcia na polu projektowania graficznego oraz wypracowanie w tym obszarze unikatowego języka wizualnego rozpoznawalnego i wielokrotnie nagradzanego w kraju i za granicą,   a także zaangażowanie w popularyzację sztuki ilustracji i książki;

Zuzanna Maria Głowacka (teatr i animacja kultury)

za interdyscyplinarną działalność artystyczną, kuratorską i edukacyjną, uwzględniającą społeczną rolę kultury i sztuki poprzez szczególną troskę o odbiorców z kręgów senioralnych oraz osób z niepełnosprawnościami;

Kinga Grzybowska (architektura)

za kreatywne, docenione na arenie międzynarodowej i istotne społecznie osiągnięcia w dziedzinie architektury zrównoważonej;

Natalia Karczewska (sztuki wizualne)

za unikatowy dar łączenia w artystycznym doświadczeniu pozornych kontrastów: delikatności i siły oraz umiejętne wykorzystaniu go w konsekwentnie podejmowanym wizualnym dyskursie;

Kasia Lins (muzyka)

za dojrzałą, intrygującą i oryginalną wypowiedź muzyczną, rozpinającą most między tradycyjnym bluesem i rockiem a dzisiejszym avant-popem oraz umiejętność przełożenia indywidualnej koncepcji na kreację sceniczną;

Urszula Lucińska (sztuki wizualne) 

za interdyscyplinarną i wielowątkową działalność twórczą w obszarze sztuk wizualnych, liczne osiągnięcia artystyczne w kraju i za granicą oraz dojrzałą i krytyczną postawę artystyczną permanentnie poszukującą nowych form wyrazu

Jana Shostak (sztuki wizualne)

za wybitne osiągniecia artystyczne i badawcze w perspektywie ogólnopolskiej i międzynarodowej, oraz wizualno-społeczną wrażliwość połączoną z umiejętnością interdyscyplinarnego opisywania rzeczywistości i poszerzania jej o nowe konteksty a także aktywne współtworzenie krajobrazu kulturowego Poznania; 

Damian Sobkowiak (muzyka)

za wybitne osiągnięcia w sztuce gry na kontrabasie, potwierdzone solowymi występami i nagraniami na wielu scenach krajowych oraz zagranicznych;

Decyzją z dnia 28 maja 2020 roku Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Witolda Jurka, stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w 2020 roku otrzymują:

Włodzimierz Czepa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ chemia)

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych opartych na grafenie oraz wykorzystanie otrzymanych materiałów hybrydowych jako absorbenty, sensory oraz materiały do przetwarzania i przechowywania energii.

Magdalena Dąbrowska (Instytut ChemiBiodegradalnej Polskiej Akademii Nauk/ chemia)

za wykorzystaniem systemu CRISPR-Cas do opracowania potencjalnej terapii dla chorób poliglutaminowych.

Monika Drobna (Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk/ medycyna)

za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów opartych o mikroRNA, leżących u podstaw dziecięcej T-komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej.

Marcin Krzysztof Dyderski (Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk/ biologia)

za wybitne osiągnięcia w zakresie biologii i ekologii obcych gatunków drzew i krzewów w warunkach presji człowieka.

Aleksandra Glapa-Nowak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego/ medycyna)

za prace nad trawieniem i wchłanianiem węglowodanów i tłuszczów w zdrowiu i chorobie między innymi za wykazanie niedoboru witaminy K u pacjentów po proktokolektomii odtwórczej.

Katarzyna Jankowska (Politechnika Poznańska/ technologia chemiczna)

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii chemicznej związane z usuwaniem zanieczyszczeń środowiskowych z modelowych oraz rzeczywistych roztworów wodnych.

Katarzyna Polanowska (Uniwersytet Przyrodniczy/ technologia żywności)

za badania w poszukiwaniu nowych produktów spożywczych o właściwościach funkcjonalnych otrzymanych z zastosowań procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem grzyba Rhizopusoligosprous.

Katarzyna Pydzińska-Białek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/ fizyka)

za wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie badań nad transferem ładunków w układach fotowoltaicznych, głównie w perowskitowych ogniwach słonecznych.

Mariusz Sandomierski (Politechnika Poznańska/ chemia)

za wyróżniające osiągnięcia naukowe w obszarze chemii organicznej
i inżynierii materiałowej związane z syntezą nowych "inteligentnych" nośników leków, napełniaczy dentystycznych o potencjale remineralizacyjnym oraz modyfikacji powierzchni elementów endoprotez i narzędzi ściernych.

Łukasz Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/ nauki prawne)

za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk prawnych, jakim jest wpływ nowych technologii na międzynarodową ochronę praw człowieka.

Łukasz Wolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/ chemia)

za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie wytwarzania reaktywnych form tlenu na nowych katalizatorach metalicznych, które są efektywne w przyjaznych środowisku procesach utleniania związków organicznych, stosowanych do produkcji wysokowartościowych chemikaliów, bądź do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków.

Mateusz Zelent (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/ fizyka)

za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie magnoniki, a w szczególności za teoretyczne badania właściwości statycznych i dynamicznych nanostruktur magnetycznych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej