Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wydawnictwo Miejskie Posnania zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

wm.poznan.pl

cik.poznan.pl

kulturapoznan.pl i kultura.poznan.pl

biuletyn.poznan.pl

Data publikacji: 2010-12-28

Data aktualizacji: 2023-01-10

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • filmy nie mają napisów dla osób głuchych
  • formularz kontaktowy nie ma dowiązanych etykiet tekstowych
  • niektóre obrazy nie mają tekstów alternatywnych

Data sporządzenia: 2019-10-25

Data aktualizacji: 2023-01-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Dla strony wm.poznan.pl:
Elżbieta Wojciechowska-Stusek, elzbieta.wojcikowska@wm.poznan.pl, tel. +48 618 540 747

Dla strony cik.poznan.pl
Anna Smolarkiewicz, anna.smolarkiewicz@cik.poznan.pl.  +48 618 540 768.

dla strony kulturapoznan.pl
Izabela Zagdan, izabela.zagdan@wm.poznan.pl, +48 618 540 740

dla strony biuletyn.poznan.pl
Mateusz Malinowski, mateusz.malinowski@wm.poznan.pl, +48 7540 741

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do: 

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Urząd Miasta Poznania

Jednostki miejskie

Oznaczenie dostępności

Obiekty publiczne dostępne dla osób niepełnosprawnych